HİZMET SÖZLEŞMESİ

İşbu Yazılım Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), ............................. tarihinde;

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş bir limited şirket olan,Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Bulvarı Odtü Teknokent Silikon Blok Bodrum Kat No:33 Çankaya/Ankara adresinde mukim Kısayol Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti (“KISAYOL”)

ile

Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca kurulmuş .................................................................................................................... adresinde mukim .................................................................................................................... (“MÜŞTERİ”) arasında akdedilmiştir.

(KISAYOL ve MÜŞTERİ bundan sonra tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.)

MADDE 1: SÖZLEŞME KAPSAMI

Bu sözleşme internet tabanlı MarkaYol ürününün içerik, barındırma koşulları, kurulumunun kullanıcı bazlı kiralama yöntemi ile kullanımına dair verilen hizmetlerin kapsam ve şartlarını ve Tarafların bu hususa ilişkin karşılıklı sorumluluk ve haklarını belirler.

MADDE 2: KİRALAMA KULLANIM LİSANSI KAPSAMI

2.1 Kiralama kullanım lisansı MÜŞTERİ 'ye, markayol yazılımının üyelikde belirtilen paketinin,internet üzerinden kullanımını ve aktif içeriğinde belirtilen aktif kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla süreli olarak kullanma hakkı verir. Yazılımının lisansta belirtilenden daha fazla içerikle ve daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için ekstra paket lisansı satın alınmalıdır.

2.2 Kiralama kullanım lisansı, yazılımın kurulduğu lokasyondan internet üzerinden çalıştırılması ve kullanılması haklarını kapsar.

2.3 MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

2.4 Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı KISAYOL'a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

2.5 MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

MADDE 3: KULLANICI HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

3.1 MarkaYol yazılımı belirli bir süre için kiralanmış bir yazılım olup, kiralamanın başlangıç tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. Müşteri kullanım süresi boyunca http://www.markayol.com.tr üzerinden yazılım hizmetinden yararlanabilecektir.

3.2 MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında Markayol’u aşağıda belirtilen paket, süre ve ücreti kapsamında kiralamış olduğunu kabul ve beyan eder. Ödemeler üyelik başlangıcı ile birlikte aylık ön ödemeli olarak aşağıda belirtilen banka hesabına yapılır.

Paket (ay)             :

Başlangıç       : (1 Kullanıcı / 120 TL Ay)

Ofis                : (5 Kullanıcı / 160 TL Ay)

Avantaj         : (10 Kullanıcı / 250 TL Ay)

Süre (ay)                : 12 Ay

Hesap Sahibi        : KISAYOL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.

Banka                    : Garanti Bankası

Şube                     : Çetin Emeç Şubesi (461)

Hesap No : 6298041 (TL Hesabı)

IBAN : TR130006200046100006298041

MADDE 4: KISAYOL’UN HAKLARI ve SORUMLULUKLARI

4.1 KISAYOL Markayol’un, sağlanan verilerin uyum içinde olması, matbu ve/veya manyetik ortamda sağlanan dokümantasyonlarında tanımlanan işlevleri en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir. KISAYOL, bu yazılım ürünleri kullanım yazılımlarının kusursuz, hatasız, mükemmel olduğu ve kullanıcının tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia ve taahhütte bulunmaz.

4.2 KISAYOL, MÜŞTERİ tarafındaki donanım veya işletim sistemi arızasından, KISAYOL tarafından temin edilmiş olsa dahi telif hakları KISAYOL'a ait olmayan veritabanı yazılımından, iletişim ağı tasarım ve bağlantı hatalarından, elektrik problemlerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden, diğer programlardan ve kullanıcı hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıpları sebebiyle yazılım hatalarından sorumlu tutulamaz.

4.3 Yazılım kiralama hizmeti KISAYOL’un sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde KISAYOL dışında hiç kimse FTP erişimine, kaynak kodlarına müdahaleye, veritabanına erişim ve müdahaleye sahip değildir. Sisteme yüklenen bilgiler KISAYOL kontrolü ve erişiminde olup her hakkı saklıdır.Yazılımların kullanılması ile oluşan bilgilerin düzenli olarak yedeğinin alınmasından KISAYOL sorumludur.

4.4 MÜŞTERİ, KISAYOL’un yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir maddi ve hukuki sorumluluğunun bulunmadığını, KISAYOL’un sorumluluk sınırının sözleşme konusu yazılım ürünleri için kiralama kullanım lisansı verilmesi ile sınırlı olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. KISAYOL, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından veya hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir biçimde sorumlu olmayıp bunları tazmin etmekle yükümlü değildir.

4.5 MÜŞTERİ, MarkaYol yazılım hizmetini sadece dahili işleri için kullanabilir ve yürürlükteki yasaları ihlal edecek spam (istenmeyen elektronik posta) ya da bir başka deyişle istenmeyen çoklu mesaj gönderemez. Çocuklar için zararlı malzemeler ya da üçüncü şahısların mahremiyet haklarını ihlal edebilecek malzemeler de dahil olmak üzere haksız fiil oluşturacak, zararlı, yasadışı veya ihlal unsuru içeren, müstehcen, tehditkar ya da iftira içeren mesaj ve malzemeler gönderilemez. Yazılım virüsleri, solucanlar, Truva atı programları (trojan), ya da başka zararlı bilgisayar şifreleri, dosyalar, kodlar, makrolar, komutlar ya da programlar gönderilemez.

4.6 MÜŞTERİ, sistem kaynaklarında yer alan içeriklerde (resim, pdf v.b.) toplu data indirme ve/veya bilgileri toplu çekme adına web spider ya da indeksleme programı çalıştıramaz.

4.7 Taraflar arasında, yetkili kişilerin imzasını taşıyan ek bir yazılı sözleşme olmaksızın, hiçbir şirket elemanının sözlü ve yazılı beyanı, mektup, faks metni, servis formu ve benzeri muhaberat özel bir taahhüt olarak kabul edilmeyecektir.

4.8 KISAYOL, paket içeriklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Paket ve içeriklerde yapılan değişiklikleri MÜŞTERİ’ye mail / telefon aracılığı ile önceden bildirecektir.

4.9 Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri, acenteleri ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı yada sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.

Taraflar kendilerine diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi;

a. Büyük bir gizlilik içinde korumayı

b. Herhangi bir 3. Kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,

c. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.

Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler.

MADDE 5: YAZILIM TEKLİF HAKLARI

5.1 Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

5.2 MarkaYol teknolojisi, içeriği, gelişim talebi, geri besleme(feedback), tavsiye ya da tarafınızdan verilen ya da Hizmetle ilgili diğer taraflarca verilen her türlü diğer bilgi ile bütün ilgili fikir hakları dahil olmak üzere bütün haklar fikirler, kullanım hakları ve isim hakkı tek başına KISAYOL‘a aittir. İşbu anlaşma, bir satış anlaşması olmayıp tarafınıza hizmet, MarkaYol teknolojisi ya da MarkaYol’un sahip olduğu fikir hakları konusunda bir mülkiyet hakkı devri anlamına gelmemektedir. MarkaYol adı, MarkaYol logosu ve hizmetle ilintili ürün isimleri KISAYOL’un ticari markaları olup tarafınıza bunları kullanmak konusunda hiçbir hak ya da lisans/izin verilmemektedir.

MADDE 6: SÖZLEŞMENİN FESHİ

6.1 İşbu sözleşme kabul tarihini müteakip hizmetin başlamasının KISAYOL tarafından MÜŞTERİ´ye ihbar edilmesi ile yürürlüğe girecek ve TARAFLAR´ca kabul edilen sözleşme ekinde belirtilen müddetçe yürürlükte kalacaktır.

6.2 MÜŞTERİ’nin işbu Sözleşme’de belirtilen Sözleşme bedelini belirtilen sürede haklı bir gerekçeye dayanmaksızın ödememesi halinde KISAYOL, işbu Sözleşme’yi ihtara ve ihbara gerek olmaksızın derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkına sahip olacaktır.

6.3 Belirtilen sürenin bitiminden 1 ay önce TARAFLAR´ca yazılı olarak fesih ihbarında bulunulmadıkça, sözleşme otomatik olarak aynı süre için ve aynı koşulara uzar. TARAFLAR´ın karşılıklı mutabakatı ile sözleşme ve varsa eklerinde günün değişen şartlarını yansıtacak şekilde değişiklik yazılı olarak yapılabilecektir.

6.4 Madde 2´de belirtilen HİZMET kullanım şekline aykırı davranması durumunda, KISAYOL işbu Sözleşme´yi tek yanlı olarak derhal feshedebilir. Böyle bir durumun neticesi olarak KISAYOL´un işbu Sözleşme´yi tek yanlı olarak feshetmesi halinde, MÜŞTERİ, Sözleşme bedelinin tamamını ödemekle yükümlü olacak ve KISAYOL, MÜŞTERİ´ye sağladığı HİZMET(ler)i durdurarak alacakları için ayrıca bir ihbara gerek olmadan derhal yasal takibe geçebilecektir. KISAYOL tarafından ihbara gerek kalmaksızın Gizlilik maddesinin ihlal edilmesi durumunda tek taraflı olarak feshedilebilecektir.

MADDE 7: SAİR HÜKÜMLER

7.1 Bu sözleşmenin imzalanması ile bundan önce taraflar arasında bu yazılım lisansı ile ilgili olarak cereyan etmiş karşılıklı yazılı ve sözlü teklifler, icap ve kabuller, yazılı anlaşmalar, ticari diğer yazışmalar ve taahhütler hükmünü yitirir.

7.2 Bu sözleşmedeki hükümler ancak karşılıklı olarak imzalanmış ek sözleşmeler ile değiştirilebilir. Bunun dışındaki hiçbir beyan ve yazı sözleşmenin kurulduğu anlamına gelmeyip bağlayıcılığı yoktur.

7.3 MÜŞTERİ 'nin üyelik formunda belirtmiş olduğu adres akdi tebligat adresi olup bu adrese yapılacak tebligatlar iade olsa bile tebliğ edilmiş sayılır.

7.4 Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri ve yetkilidir. Anlaşmazlıklarda T.C. Kanunları uygulanır.

7.5 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hüküm, ibare veya maddesinin geçersiz olması, Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

7.6 İşbu Sözleşme kapsamında Tarafların herhangi bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, söz konusu haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Sözleşme kapsamında yapılacak her türlü feragat ancak yazılı olarak karşı Taraf’a iletilmesi halinde söz konusu olacaktır.

7.7 İş bu sözleşme 7 maddeden oluşmakta olup "Genel Hizmet sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum." ibaresinin yanında bulunan kutucuğu işaretlenerek sözleşmeyi kabul ettiğinizi gösterir.

7.8 TARAFLAR kendi arşivlerinde bulunduracakları sözleşmenin damga, resim ve harçlarından kendileri sorumludurlar.

MÜŞTERİ KISAYOL BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ.         MÜŞTERİ